Privacy Statement

Wie verwerkt persoonsgegevens

Ales Assemblage is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van de Ales Assemblage internetsite.

De aard van internet in het algemeen en de Ales Assemblage internetsite in het bijzonder hebben tot gevolg dat uw persoonsgegevens ook buiten de Europese Unie kunnen worden verwerkt. Om de in dit privacy statement genoemde diensten aan u ter beschikking te stellen en uit te voeren geeft u toestemming voor de verwerking van de op de Ales Assemblage internetsite verzamelde en de in dit privacy statement genoemde persoonsgegevens in landen buiten de Europese Unie, alsmede, indien noodzakelijk, voor de uitwisseling van dergelijke gegevens met andere door Ales Assemblage ingeschakelde dienstverleners en/of hulppersonen.

Ales Assemblage zal, anders dan hiervoor omschreven, zonder uw voorafgaande toestemming geen persoonsgegevens verkopen, verspreiden of bekendmaken aan derden buiten haar eigen organisatie, tenzij zij hiertoe verplicht is op grond van de wet, gedragsregels of een rechterlijk bevel.

Welke gegevens worden verwerkt

Indien u wilt communiceren met Ales Assemblage , een reservering wilt plaatsen of een inschrijving wilt verwezenlijken en/of andere diensten binnen de Ales Assemblage internetsite wilt afnemen (gezamenlijk te noemen: de Diensten) is het mogelijk dat u bepaalde persoonsgegevens van u zelf dient te verstrekken c.q. dat u deze op eigen initiatief verstrekt. Ales Assemblage verwerkt deze gegevens teneinde:

  • de Ales Assemblage internetsite aan haar gebruikers beschikbaar te kunnen stellen;
  • de Diensten die via de Ales Assemblage internetsite worden aangeboden aan u ter beschikking te stellen en uit te voeren;
  • de dienstverlening van Ales Assemblage, al dan niet via de Ales Assemblage internetsite te optimaliseren.

Indien u vragen en/of opmerkingen per e-mail heeft geplaatst en/of andere Diensten binnen Ales Assemblage internetsite heeft aangevraagd, is het mogelijk dat Ales Assemblage uw gegevens gebruikt om contact met u op te nemen voor de beantwoording van deze vragen en/of opmerkingen en het uitvoeren van deze Diensten.

Ales Assemblage bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening van een wettelijke bewaarplicht.

Gebruik van cookies en logbestanden

Een "cookie" is een kleine informatie-eenheid die aan uw browser kan worden aangeboden terwijl u op de Ales Assemblage internetsite bent. Ales Assemblage gebruikt in sommige gevallen cookies. om het gebruik van de Ales Assemblage internetsite zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Indien u niet wilt dat cookies worden gebruikt door Ales Assemblage kunt u uw browser zo (laten) instellen dat de cookies gedeactiveerd worden. Indien u het gebruik van cookies niet accepteert en de cookies heeft gedeactiveerd c.q. heeft laten deactiveren, heeft dat mogelijk gevolgen voor het gebruiks-gemak van de Ales Assemblage internetsite.

De Ales Assemblage internetsite genereert automatisch logbestanden van het gebruik door u en andere gebruikers van de Ales Assemblage internetsite. Ales Assemblage houdt gebruiksgegevens bij, zoals de bronadressen waarvandaan de pagina's zijn opgeroepen, IP-adressen en domeinnamen, datum en tijd van het oproepen van de pagina's, de doorverwijzende internetsites en andere parameters in de URL's. Deze logbestanden en gegevens zullen voor statistische doeleinden op anonieme wijze worden gebruikt, als ook voor het verbeteren van de dienstverlening via de Ales Assemblage internetsite.

Beveiliging

Ales Assemblage heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Personen die namens Ales Assemblage toegang hebben tot uw gegevens zijn gehouden tot geheimhouding.

Internetsites van derden

Ales Assemblage kan links opnemen naar internetsites van derden. Het kan gebeuren dat deze derden of anderen op deze internetsites informatie over u verzamelen. Ales Assemblage is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze internetsites en de handelingen van deze derden en anderen. Ales Assemblage raadt u aan kennis te nemen van hun beleid ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens.

Vragen

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens binnen de Ales Assemblage Internetsite, kunt u contact opnemen via info@alesmetaaltechniek.nl

Ales Assemblage

Remmerden 32
3911 TZ RHENEN
tel: 0317 618798
fax: 0317 615197

info@alesassemblage.nl

Modulaire bouwwijze onkruidmachines

Ales Assemblage heeft de volledige assemblage van een onkruid bestrijdingsmachine opgedeeld in modules.

Deze methode geeft de mogelijkheid om een betrouwbare kwaliteit en levertijd waar te maken.

Disciplines

Projecten / Tril conveyors voor Key Technology BV

Bekijk project

Ales bouwt vanaf begin 2017 complete tril conveyors voor Key Technology BV.

Meer >>
Ales Assemblage

Remmerden 32
3911 TZ RHENEN
tel: 0317 618798
fax: 0317 615197

info@alesassemblage.nl